Producenci
RODO

Szanowny Użytkowniku!


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. zwanym
dalej jako „RODO” oraz w związku z wypełnieniem obowiązku informacyjnego
wynikającym wprost z przepisów niniejszego rozporządzenia poniżej przedstawiamy
klauzulę informacyjną.

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

I Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Zielony Sklep 24 Izabela Falba  prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą: Izabela Falba, adres: ul. Światowida róg
Ćmielowskiej lokal 13 b, 03-144 Warszawa (zwana dalej Administratorem).

II Dane kontaktowe.
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: ul. Światowida róg
Ćmielowskiej lokal 13 b, 03-144 Warszawa.

III Prezes Urzędu Ochrony Danych.
Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
1. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy-zlecenia,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami związanymi z zawartą umową;

3. Przetwarzanie Twoich jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9
ust. 2 lit. f RODO)

4. Celem przetwarzania Twoich danych jest także, pod warunkiem wyrażenia zgody,
marketing bezpośredni i personalny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) tj. przetwarzanie
danych w celach marketingowych wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych. Oświadczenie o wyrażeniu zgody znajduje się poniżej i jego
wyrażenie nie jest wymagane, ale jest konieczne do dokonywania takich czynności, jak np.:

a. wysłanie kartek świątecznych,
b. informowanie o bieżących akcjach promocyjnych,
c. informowanie o bieżącej dostępności produktów,

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),

6. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f)
RODO).


V. Okres przechowywania danych osobowych.
1. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b RODO do chwili wykonania umowy – zlecenia;
2. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową-
zleceniem;
3. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust/1
lit. c RODO do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów prawa;
4. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 9 ust. 2
lit. F RODO do momentu przedawnienia roszczeń.
5. Administrator będzie przechowywał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a RODO do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

VI Odbiorcy danych osobowych.
1. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych
danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym
w szczególności obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna,
obsługa pocztowo – kurierska oraz pracownicy i współpracownicy Administratora.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i
tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

2. Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Administratorem a osobą, której dane
osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez
systemy poczty elektronicznej, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie
aplikacje mobilne i komputerowe etc., a Administrator nie ma wiedzy co do
umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to
w konsekwencji Administrator niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych
danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych
dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej. Administrator
informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez
zawarcie umowy z Administratorem bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek
wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą upubliczniła swoje dane
w zakresie komunikacji elektronicznej z Administratorem.

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Prawo do dostępu swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
2. Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), gdy
są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) przy czym jeżeli przetwarzanie danych
osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 lit. d RODO), Administrator nie będzie zobowiązany
do usunięcia takich danych osobowych;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
5. Prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO) z tym, że prawo to nie może
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Administrator jest
zobowiązany do realizacji prawa do przenoszenia danych jedynie w sytuacji, gdy
przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane
dotyczą i wyłącznie pod warunkiem, że przetwarzanie to odbywa się w sposób
zautomatyzowany i będzie technicznie możliwe.
6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Administrator informuje, że w zakresie danych przetwarzanych do celów marketingowych
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed jej cofnięciem.
Administrator informuje, że w zakresie danych przetwarzanych do celów realizacji umowy-
zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i ich przetwarzanie jest konieczne do prawidłowego
wykonania zobowiązania umownego, dane te nie mogą zostać usunięte ani nie może zostać
ograniczone ich przetwarzanie.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem na adres wskazany w
punkcie 2 niniejszej informacji.

VIII Obowiązek podania danych.
Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganym prawem lub niezbędnym
do zawarcia i realizacji umowy spowoduje brak udzielenia jakiejkolwiek usługi, w tym
przyjęcia zamówienia.


IX Bezpieczeństwo danych osobowych.
1. Celem zapewnienia odpowiedniego rodzaju bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator zgodnie z art. 32 ust.1 RODO wdrożył następujące techniczne
i organizacyjne środki bezpieczeństwa:
a. instalacja oprogramowania zabezpieczającego,
b. zabezpieczenie komputera hasłem dostępu,
c. klauzula poufności danych w korespondencji elektronicznej
d. system antywirusowy,
e. system wykrywania włamań.

2. Administrator na wyraźne życzenie klienta przedstawione pisemnie lub
e-mailowo zastosuje szyfrowaną transmisję przekazywanych danych.
3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o podejmowanie
zautomatyzowanych decyzji, w tym dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl