Producenci
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Zielonysklep24.pl

 

 

Spis Treści

 

1.Postanowienia ogólne

2.Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.Dostawy i płatności za produkt

5.Reklamacja produktu

6.Dane osobowe

7. Prawo odstąpienia od umowy

8.informacje dodatkowe

 

 

 

 

1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zielonysklep24.pl jest własnością Izabeli Falby, działalność Izabela Falba wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeniu ul. Światowida róg Ćmielowskiej paw13b 03-144 Warszawa, NIP- 5361808973, REGON- 360332358, Adres poczty elektronicznej biuro@zielonysklep24.pl.

 

1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

 

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych z związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy osoba której dane osobowe przetwarza usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji.

1.4 Definicje:

 

1.4.1 Dzień roboczy –jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2 Dostawa- oznacza czynność faktyczną polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

1.4.3 Dostawca- oznacza podmiot, z którym współpracuje sprzedawca w zakresie dostaw towarów:

 

a)          Firma Kurierska

1.4.4 Hasło- oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym w celu zabezpieczenia dostępu do konta klienta w sklepie internetowym.

1.4.5 Klient- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży. .

1.4.6 Konsument- oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4.7 Konto klienta- oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji.

1.4.8 Login- oznacza indywidualne oznaczenie klienta przez niego ustalone składające się z ciągu znaków liter, cyfr lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta klienta w sklepie internetowym.

1.4.9 Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacji niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawna, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

1.4.10 Regulamin- oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego www.zielonysklep24.pl

1.4.11 Rejestracja oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego.

1.4.12 Sprzedawca- oznacza Firmę Izabela Falba prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawa 03-144, ul. Światowida róg Ćmielowskiej paw13b NIP-5361808973 REGON- 360332358, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prawnego przez Centralną ewidencje i Informację o Działalności Gospodarczej; email: biuro@zielonysklep24.pl, będącą jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.

1.4.13 Strona internetowa sklepu- oznacza strony internetowe, pod którymi sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działające pod domeną www.zielonysklep24.pl

1.4.14 Towar- oznacza produkt przedstawiony przez sprzedawcę za pośrednictwem strony sklepu internetowego.

1.4.15 Umowa sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie, między klientem a sprzedającym.

 

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 

2.1 W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter.

2.1.1 Konto- korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków:

a) wypełnieniu formularza rejestracji

b) kliknięciu pola „zarejestruj się”. W formularzu rejestracyjnego niezbędne podanie jest następujących danych usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.1.1.1 Usługa elektroniczne konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacja z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@zielonysklep24.pl lub też pisemnie na adres Warszawa 03-144 ul. Światowida róg Ćmielowskiej paw13b.

2.1.2 Formularz zamówienia- korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez klienta pierwszego produktu do wirtualnego koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

a) po wypełnieniu formularza zamówień

b) kliknięciu na stronie sklepu internetowego po wypełnieniu formularza zamówień pola „potwierdzam zakup” do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez klienta danych: Imię i Nazwisko/nazwa firmy, adres(ulica numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilości produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku klientów niebędących konsumentami niezbędne będzie także podanie nazwy firmy oraz numer NIP.

2.1.2.1 Usługa elektroniczna formularza zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo w chwili wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez usługobiorcę.

2.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy oraz osób trzecich.

 

 

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 

3.1 Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 regulaminu.

3.2 Ceny produktów uwidocznione na stronie sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek.

 

3.3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień

 

3.3.1 Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z pkt.2.1.2 regulaminu.

3.3.2 Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.

3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez

a) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego

b) przesłanie klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.

 

4. Płatności, dostawy, odbiór

 

4.1 Płatności

4.1.1 Z tytułu wykonania umowy sprzedaży klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2 Cena poszczególnych towarów prezentowana w e-sklepie jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3 Płatność następuje w wybranej formie przez klienta formie:

 

a)          Gotówkowej- płatność za pobraniem za uprzednią zgodą administratora strony.

Zgodę można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 570125897

b)         Bezgotówkowej:

Płatność przelewem na rachunek Izabela Falba nr rachunku: 70 1140 2004 0000 3702 7632 4212

- płatności za pośrednictwem agenta rozliczeniowego jakim jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, przy ul. Marcelińska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP:7792308495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym.

4.1.3.b Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Izabela Falba ul. Światowida róg Ćmielowskiej paw13b, 03-144 Warszawa NIP-5361808973, REGON- 360332358 prowadzonego w systemie agenta rozliczeniowego.

4.1.4 Cena podana przez klienta przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmiany cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu prze klienta zamówienia.

 

4.2 Wysyłka towarów

 

4.2.1 Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany mailowo w przypadku zamówień drogą mailową.

4.2.2 Dostawa zakupionych towarów wykonywana jest własnym transportem lub firmą kurierską dla dostaw wykraczających poza rejon dostaw podany w Regulaminie.

 

4.2.3 Koszty dostawy

 

a)    Zamówienia

  • Koszt transportu na terenie Warszawy wynosi od 0-25 zł, w zależnośći od wagi i wartości zamówienia
  • Koszt transportu  na terenie całej Polski oraz w Strefie Podmiejskiej wynosi od 0-25 zł za każdą paczkę do 28 kg dostawa firmą kurierską.
  • Koszt przesyłek do 3 kg wynosi 10 zł
  • przy zamówieniach powyżej 200 zł darmowa dostawa

Powyżej 28 kg zostanie wysłana druga paczka, koszt od 10-25 zł.

 

4.2.4 Izabela Falba ul. Światowida róg Ćmielowskiej paw13b, 03-144 Warszawa, NIP-5361808973, REGON- 360332358 dokonuje dostarczenia towarów transportem własnym bądź też powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru klienta wskazanego w zamówieniu.

4.3 Odbiór towarów

 4.3.1 Sprzedawca informuje, że klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2 W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków przewoźnik wykonuje to czynność na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3 Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz to przysługuje państwu prawo niezwłocznie po ujawnieniu szkody nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4 W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego usług przewozowych prosimy o kontakt ze sklepem internetowym biuro@zielonysklep24.pl lub kontakt telefoniczny 570-125-897.

4.3.5 W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z sprzedawcą pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej sklepu.

 

5. Dane osobowe

 

 

5.1 Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zamawiającego przez sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której sklep internetowy stanowi integralną cześć zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 210 r. Nr 299, poz. 1497 z późn. Zm). Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2 Administratorem danych osobowych jest Izabela Falba ul. Światowida róg Ćmielowskiej paw13b, 03-144 Warszawa NIP-5361808973, REGON- 360332358.

5.3 Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest sprzedawca.

5.4 Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres Izabela Falba ul. Światowida róg Ćmielowskiej paw13b, 03-144 Warszawa NIP-5361808973, REGON- 360332358 bądź też mailowo na adres biuro@zielonsklep24.pl

 

6 Reklamacja

 

6.1 Reklamacje zakupionego towaru

 

6.1.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr. 141, poz. 1176 ze zm.), a także w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. W sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. Z dnia 24 lutego 2003 r. )

6.1.2 W przypadku towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez sprzedawcę, jeśli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jedna nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostawy towaru do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Gdy zakupiony przez klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie poinformować sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do sprzedawcy na adres Izabela Falba ul. Światowida róg Ćmielowskiej paw13b, 03-144 Warszawa.

6.1.3 Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@zielonysklep24.pl , wraz ze zdjęciem produktu. W celu przypisania i ułatwienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.. W przypadku towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrywana przez sprzedawcę jeżeli nie później niż w terminie 3 dni do dnia dostawy towaru do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

6.1.3.1 Rozpatrywanie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2 Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez klienta adres lub w inny wskazany przez klienta sposób.

 

6.2 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy.

 

6.2.1 Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczna za pośrednictwem sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@zielonysklep24.com , bądź listownie na adres sklepu Izabela Falba ul. Światowida róg Ćmielowskiej paw 13b, 03-144 Warszawa

6.2.2 W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie w pkt 1 takich informacji jak e-mail, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.2.3 Rozpatrywanie reklamacji związane jest z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4 Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail użytkownika lub w innych podany przez użytkownika sposób.

 

7. Odstąpienie od umowy

 

7.1 Ze względu na szczególną specyfikację towarów sprzedawanych w sklepie które są produktami szybko psującymi się, o krótkim terminie przydatności do spożycia, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

 

7.2 Jest to zgodne z zapisem art. 10 ust. 3 ustawa z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. 2012. 1225 j. T. „jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

7.2.1 Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu , o którym mowa powyżej.

7.2.2 Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

7.2.3 Umów dotyczących świadczeń za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.

7.2.4 Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanym z jego osobą.

7.2.5 Świadczeń które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub który przedmiot uległ szybkiemu zepsuciu.

7.2.6 Dostarczania prasy oraz usług w zakresie gier hazardowych.

 

8 Informacje dodatkowe

 

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu www.zielonysklep24.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.                              

8.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe.                                                                                                                

8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

8.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.                                              

8.2. Informacja dla klienta sklepu www.zielonysklep24.pl, w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:                 

8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego www.zielonysklep24.pl i kolejnych jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Modyfikacja zamówienia”, czy też przez anulowanie pierwotnego zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy zielonysklep24@gmail.com lub telefoniczny pod numerem telefonu +48 570 125 897     

 8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość e-mail zatytułowana „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: zielonysklep24@gmail.com z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu +48 570 125 897 dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.


8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: 

8.3.1. W zależności od tego, z jakiej formy przewidzianej przez system sklepu www.zielonysklep24.pl zakupu klient zdecyduję się na kupno produktów oferowanych przez sprzedawcę- utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:        

8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy (wiadomości e-mail zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” oraz „Zamówienie przyjęte do realizacji”) – dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu bądź mailowo.                                                                                                                      

8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.                                    

8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. .                      

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:  

8.4.1. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),          

8.4.2. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),                                                                                                                    

8.4.3. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271)

8.4.4. Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)                                      

8.4.5. Pozostałe, właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5. Zmiany w regulaminie:   

8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Użytkownika. Ponadto Użytkownik zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.                        

8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.


8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.                                                                                                                            

8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.                                                                                                                                   

8.7. Rozstrzyganie sporów:     

8.7.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 8.7.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl